Obec Veľké Uherce

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
Máme online 13 hostí 

Komisie

E-mail Tlačiť PDF

Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 7/2015 vytvorilo a obsadilo tieto komisie:

Finančná komisia

predseda: Ivan Toth

členovia: Anton Toma, Oľga Rybárová, Edita Gubková, Ing. Alena Adamíková

Kultúrna komisia

predseda: Ján Kundlák

členovia: Michal Foltán, Lýdia Korcová, Mgr. Miroslava Jánošíková, Janka Kováčová

Komisia výstavby a životného prostredia

predseda: Štefan Vlčko

členovia: Jozef Bartolen, Ing. Ivan Beliansky, Ing. Petr Tóth

Sociálna komisia

predseda: Mgr. Daniela Javůrková

členovia: Helena Kristofčáková, Mgr. Anežka Vlčková, Mgr. Barbora Gubková, Mária Galisová

Komisia telovýchovy a športu

predseda: Anton Laco

členovia: Anton Plandora, Július Kmeť, Miroslav Kršiak, Jozef Čmiko

 

Aj komisie sú, podobne ako obecná rada, fakultatívnym orgánom, a obecné zastupiteľstvo ich môže zriadiť, a to ako :

 • stále, ktoré pôsobia počas celého volebného obdobia,
 • dočasné , ktoré môžu byť vytvorené na vyriešenie konkrétnej úlohy, ktorá nemá trvalý charakter.


Komisie majú funkciu :

 • poradnú - vypracovávajú stanoviská k návrhom materiálov ako podklad pre rozhodovanie obecného zastupiteľstva, spolupracujú pri tvorbe koncepcie rozvoja danej oblasti a pod.,
 • iniciatívnu - vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie záležitostí, patriacich do oblasti ich pôsobenia, spracovávajú návrhy všeobecne záväzných nariadení a pod.,
 • kontrolnú - kontrolujú plnenie uznesení obecného zastupiteľstva, kontrolujú dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení, upozorňujú orgány obce na nedostatky, ktoré zistia na svojom úseku a iniciatívne prispievajú k ich odstráneniu a pod..

Zákon neurčuje, ktoré komisie majú byť zriadené, preto sa zvyčajne vychádza zo základných samosprávnych funkcií obce. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť komisie pre oblasť:

 • financií,
 • správy obecného majetku,
 • podnikateľskej činnosti,
 • obchodu, služieb, cestovného ruchu,
 • dopravy a verejnoprospešných služieb,
 • kultúry, vzdelávania, mládeže a športu,
 • sociálnu a bytovú,
 • životného prostredia,
 • výstavby a územného plánovania,
 • ochrany verejného poriadku,
 • kontroly a pod..

Zloženie komisií upravuje zákon len veľmi zjednodušene a určuje, že obecné zastupiteľstvo volí členov komisie z poslancov obecného zastupiteľstva a z obyvateľov obce. Ak majú komisie plniť zákonom stanovené funkcie, je žiadúce, aby v nich pracovali odborníci na príslušnú oblasť.

Posledná úprava Pondelok, 12 Jún 2017 07:19  

PRIHLÁSENIE