Obec Veľké Uherce

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
Máme online 10 hostí 

Hlavný kontrór

E-mail Tlačiť PDF

Ing. Marta Juríková - hlavná kontrolórka obce


Funkcia hlavného kontrolóra je obligatórnou funkciou, tzn., neponecháva sa na zváženie obecného zastupiteľstva, či túto funkciu vytvorí alebo nie. Funkcia hlavného kontrolóra vyplýva zo Zákona o obecnom zriadení.

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, jeho pracovný pomer vzniká voľbou. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo rovnako ako prednostu obecného úradu na dobu neurčitú, tzn. nie na štvorročné funkčné obdobie. Na rozdiel od prednostu, ktorý je podriadený starostovi obce, hlavný kontrolór je priamo zodpovedný obecnému zastupiteľstvu.   

Pôsobnosť hlavného kontrolóra : 

 •  vykonáva kontrolu úloh, vyplývajúcich z pôsobnosti obce, tzn., výkon samosprávnych funkcií obce,
 • kontroluje príjmy a výdavky rozpočtu obce a nakladanie s majetkom obce,
 • vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu, a to ešte pred ich schválením obecným zastupiteľstvom,
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným, rovnako ako prednosta obecného úradu,
 • je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva a nakladania s majetkom obce,
 • plní ďalšie úlohy, ktoré mu vyplývajú zo štatútu obce alebo ktoré mu uloží obecné zastupiteľstvo.
   

Výkon funkcie hlavného kontrolóra sa končí :

 • vzdaním sa funkcie,
 • odvolaním z funkcie.
   

Obecné zastupiteľstvo môže hlavného kontrolóra odvolať, ak hlavný kontrolór :

 • bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
 • vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou hlavného kontrolóra,
 • ak dlhodobo alebo hrubo a opakovane zanedbáva povinnosti, vyplývajúce z jeho funkcie.

 

Posledná úprava Piatok, 09 Január 2015 07:46  

PRIHLÁSENIE