Obec Veľké Uherce

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Máme online 16 hostí 

Obecné symboly

E-mail Tlačiť PDF

Od roku 1992 má obec svoj erb, pečať a zástavu. 

erb_1.gif        pecat.jpg  vlajka.jpg

 Právo použiť a používať erb  obce je viazané na súhlas (povolenie)  starostu. Súhlas  starostu sa  vydáva maximálne na dobu 1 roka.Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti:
- úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,
- obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia),
- potvrdenie o zaplatení poplatku.

Erb obce sa používa:
a) na pečatidle obce,
b) na insígniách starostu,
c) na listinách o udelení čestného občianstva obce, ceny obce a uznaniach obce,
d) na budovách, kde má sídlo obecný úrad,
e) na označenie katastrálneho územia obce,
f) v rokovacích miestnostiach orgánov obce,
g) na preukazoch poslancov obecného zastupiteľstva a pracovníkov obce
h) na rovnošatách členov obecného hasičského zboru,
i) na označenie vozidiel obce, obecného hasičského zboru,
j) v miestnych  novinách.
Subjekty používajúce  erb zhora uvedeným  spôsobom sú oslobodené od platenia poplatkov.

Listiny s erbom obce sa  používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov obce alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia.
V bežnom korešpondenčnom styku sa zásadne erb obce nepoužíva. Listový papier s vyobrazeným erbom používa výlučne starosta. Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. Na základe výzvy je každý povinný odstrániť neoprávnené alebo nesprávne použitie erbu.

Posledná úprava Pondelok, 14 Marec 2011 16:59  

PRIHLÁSENIE