Obec Veľké Uherce

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
Máme online 1 hosťa 

Starostka

E-mail Tlačiť PDF

 

 

Ing. Alena Chalupová

starostka

Tel. 00421 38 74 86 421

Mob. 00421 908 614 174

Email: starosta@velkeuherce.sk

Postavenie starostu ako jedného z orgánov obce určuje Ústava SR a Zákon o obecnom zriadení v tom zmysle, že starosta :

 • je výkonným orgánom obce
 • vykonáva obecnú správu
 • zastupuje obec navonok

Starosta obce je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Treba zdôrazniť, že starosta nie je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva, ale obce. Každý z orgánov obce má svoje samostatné postavenie (dané ústavou a zákonmi) a nie sú vo vzťahu vzájomnej podriadenosti a nadriadenosti, ako sa to často v praxi mylne vysvetľuje a dokonca je zaužívané. Aj keď starosta obce a obecné zastupiteľstvo nie sú vo vzťahu vzájomnej podriadenosti a nadriadenosti, zo Zákona o obecnom zriadení vyplývajú určité úpravy, pri ktorých tieto orgány prijímajú rozhodnutia, ktorými sa navzájom ovplyvňujú - napr. obecné zastupiteľstvo rozhoduje o plate starostu alebo voľbe nového starostu a starosta obce má zase za určitých okolností právo pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva.

 

Kompetencie, resp. pôsobnosť starostu :

 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám,
 • organizuje prácu obecného úradu, ak nie je zriadená funkcia prednostu,
 • je štatutárom v majetkovoprávnych vzťahoch obce,
 • je štatutárom v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce,
 • je správnym orgánom v administratívnoprávnych vzťahoch,
 • môže uložiť právnickej osobe pokutu,
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh na:
  • voľbu zástupcu starostu / zástupcu primátora,
  • okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať,
  • vymenovanie prednostu obecného úradu,
  • vymenovanie náčelníka obecnej polície,
 • môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva. Starosta obce môže pozastaviť výkon uznesenia len v dvoch prípadoch, a to ak sa domnieva, že uznesenie obecného zastupiteľstva:
  • odporuje zákonu, alebo
  • je zjavne nevýhodné pre obec.

 

Posledná úprava Štvrtok, 08 Január 2015 18:13  

PRIHLÁSENIE