Obec Veľké Uherce

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Máme online 8 hostí 

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ

E-mail Tlačiť PDF

Vo Veľkých Uherciach dňa 5.10.2017

P O Z  V  Á N K A

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

v znení § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb.“O obecnom zriadení“ v znení neskorších predpisov a ods. 6a článku 6 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Obce Veľké Uherce, z v o l á v a   starostka obce neplánované verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Uherce  na deň:

8. október (nedeľa) o 18:00 hod.

do zasadačky Obecného úradu vo Veľkých Uherciach

Program:

1. Otvorenie zasadnutia.

2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie.

3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu „Znižovanie energetickej náročnosti budovy KD Veľké Uherce“.

4. Schválenie uznesenia.

5. Záver.

Ing. Alena Chalupová

starostka obce

Na zasadnutie pozývam:

písomne:              -      poslancov OZ

- hlavného kontrolóra

 

rozhlasom: -     občanov obce

Posledná úprava Štvrtok, 05 Október 2017 14:25  

PRIHLÁSENIE